Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 16. decembra 2002

U Pána, nášho Boha je milosrdenstvo a odpustenie. Nové proti starému - kde sa postavím? Ani si neuvedomujeme, že keď sa človek odvracia od Pána Boha a prikláňa sa k spôsobom tohoto sveta, k hriechu, tým akoby uzatváral zmluvu so smrťou a s podsvetím. Najhoršie je, keď sa tým človek ešte aj chváli. Až taký bol stav mnohých v Izraeli za čias Izaiáša (v.15.) Božie milosrdenstvo je však také veľké, že proti tejto zmluve smrti zasľubuje a potom aj realizuje zmluvu života - novú zmluvu milosti v Pánovi Ježišovi Kristovi. Cez Neho Pán Boh skutočne premáha smrť - ba zahladzuje aj to, čo je príčinou smrti - totiž hriech. V Ňom položil ten vzácny uholný kameň nášho spasenia, aby nik, kto verí v Neho nezahynul, ale mal večný život. Aby nik, kto verí v Neho, nebol zahanbený (v.16). - V Ňom a v duchu tejto novej zmluvy vytvoril a tvorí aj nové spoločenstvo, v ktorom už nevládne duch odporu proti Bohu, duch pýchy, hriešnej svojvôle, ale duch radostnej poslušnosti a pokory voči Bohu i duch milosrdenstva a lásky voči blížnym. Kto prijal osobnou vierou túto novú zmluvu s Pánom Bohom a žije v nej, nemusí sa báť hrozieb Božieho súdu (v.20).