Slovak Czech English German Polish

Piatok, 20. decembra 2002

Lebo ja som s tebou - znie výrok Hospodinov - aby som ťa zachránil. Cez súženie k vykúpeniu… Proroci s príchodom Mesiáša predpovedali aj príchod Božej ríše spravodlivosti. Jej uskutočnenie predstavuje radikálnu zmenu v ľudskej spoločnosti, ba v celom stvorenstve, o odstránenie zla - víťazstvo dobra, pravdy, pokoja. Toto Božie kráľovstvo skutočne prišlo v Ježišovi Kristovi. On sám Jeho hodnoty preukazoval a uplatňoval najkrajším spôsobom. K tomu istému zaviazal a poveril aj svojich učeníkov a nasledovníkov. Mnohé z hodnôt Božieho kráľovstva sa už vo svete uplatnili, ale ešte viac ich zostáva pred nami ako úloha, kým príde kráľovstvo Božie v plnosti. Preto sa každodenne modlíme: Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja. Presadzovanie kráľovstva Božieho vo svete sa však deje cez náš mikrosvet, cez naše vlastné srdce, cez náš život. Je to veľká premena v nás, že Písmo sväté ju nazýva znovuzrodením. “Kto je teda v Kristu, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.” Svetlo Božieho slova nám otvára spasiteľné poznanie pravdy, milosť Božia zahladzuje hriechy a Duch Svätý uschopňuje, ba pôsobí v nás život podľa Božej vôle. Tento nový život, nové myslenie, nové skutky lásky a Božej spravodlivosti sme potom poverení uplatňovať a rozhojňovať, aby sa Božie kráľovstvo čo najviac uskutočňovalo aj v celom svete.