Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 22. decembra 2002

Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím. Svedectvo Márie inšpiruje aj dnes. Mária vo svojom chválospeve správne vystihla skutočnosť, že mocný Pán Boh robil a “robí veľké veci”, ktoré sú nám predivné, nad ktorými musí človek žasnúť. Ako veriaca členka Izraela vedela o tých mnohých, veľkých a predivných skutkoch Hospodina, ktoré konal v prospech tohoto ľudu v minulosti. Veď aj ona si ich pravidelne pripomínala. Teraz sa však deje niečo, čo súvisí nielen so zasľúbením celému národu, ale čo sa jej samotnej bytostne dotýka. Mocný Boh zasahuje predivným spôsobom do jej života, keď jej zvestuje, že sa práve ona má stať matkou zasľúbeného Spasiteľa. V ohlase, ktorým na túto skutočnosť reaguje je úžas, ale i radosť, čo vyúsťuje do nádherného chválospevu - oslavy Božej veľkosti a dobroty. Musíme obdivovať však aj veľkú pokoru, poslušnosť a dôveru Márie, s akými toto rozhodnutie prijala. Určite aj toto bolo pôsobenie Božieho ducha v nej. - Áno, veľké a predivné veci konal Pán Boh s Máriou. Ale boli to veci, ktoré konal cez ňu, pre všetok ľud očakávajúci spasenie Izraela, ba pre celý hriešny svet. To, čo Pán Boh pripravil cez zasľúbeného Spasiteľa, vidí prorockým pohľadom Mária už ako uskutočnenú vec. Veď o čom sa Boh vo svojej svätej vôli rozhodol, to je už aj realita. Mocné a predivné sú veci, ktoré vykonal a ďalej koná Pán Boh skrze svojho Syna a nášho Spasiteľa pre nás všetkých. V Ňom nás povýšil za Božie dietky a dedičov svojho kráľovstva. V Ňom nás nasýtil tými najlepšími vecami - milosťou, milosrdenstvom, odpustením hriechov, darom spásy a večného života. Aj my, naplnení úžasom a vďačnosťou nad týmito vecami sa pripojme k chválospevu Márie. Nech naša duša velebí za to Pána.