Slovak Czech English German Polish

Sobota, 28. decembra 2002

Dbajte, aby sa vaše srdce nedalo zviesť, aby ste neodbočili, neslúžili iným bohom a neklaňali sa im. Pravé obrátenie. Pokánie, ku ktorému vyzýval Ján Krstiteľ, malo viditeľný znak - krst. Mnohí prichádzali, aby dali najavo, že sa chcú odvrátiť od svojich hriechov. Prišli aj farizeji a sadukaji. Nevieme, aké boli ich pohnútky, ale práve im adresoval Ján veľmi tvrdé slová. V podstate ich obviňuje, že ich pokánie nie je pravé, lebo jeho ovocie nevidno. Ľudia, ktorí sa pokladajú alebo sú pokladaní za dobrých, sú vždy vo veľkom nebezpečenstve. Môžu totiž nadobudnúť názor, že v ich živote je všetko v poriadku. Často to dnes môžeme vidieť práve u tých, čo kresťanský život berú vážne. Nepijú, nefajčia, nechodia do zlej spoločnosti a vedia krásne rozprávať o Bohu a o viere. Aj nám hrozí, že sa obrátime od vonkajších hriechov, ale vnútri ostaneme farizejmi - ctižiadostiví, neústupní, pyšní, tvrdohlaví, bezcitní, takmer takí ako predtým. Aj nám hrozí, že budeme ďalej slúžiť falošným bohom. Dovoľme Bohu, aby nám ukázal od čoho sa máme odvrátiť. Nepovýšme vlastné pravidlá o kresťanskom živote a mienku iných nad Božie Slovo. Aj pre nás totiž znie: “Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.”