Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 30. decembra 2002

Hospodin prisluhuje právo sirote i vdove, miluje cudzinca a dáva mu chlieb i odev. Preto milujte cudzinca. Posilňovaní anjelmi. Ježiš bol nielen Božím Synom, ale aj človekom a ako človek sa nemohol vyhnúť pokušeniu. Diabol Ho chcel odviesť od Jeho poslania. Keby sa mu to podarilo, ľudstvo by bolo navždy stratené. Pán Ježiš však potvrdil, že Jemu nejde o vlastné záujmy a potreby, o vlastnú slávu a moc, ak to protirečí Božiemu plánu. Zvíťazil v pokušení a bol Bohu poslušný až po smrť na kríži, ktorou zaplatil za hriechy všetkých ľudí. Hoci bol Bohom, predsa boli v Jeho živote chvíle, keď bol vyčerpaný, unavený a potreboval posilnenie a povzbudenie. Keď skončilo pokúšanie, Boh Mu poslal anjelov, aby Mu posluhovali. Ježiš vyšiel z pokušenia ako Víťaz, ale nebolo to ľahké a suverénne víťazstvo, stálo Ho to veľa síl a námahy. Iste Mu dobre padla starostlivosť anjelov. O čo viac ju potrebujeme my, ľudia. Vďaka Ježišovi môžeme v pokušení víťaziť aj my, Jeho deti, ale nie je to automatické a ani ľahké. Ako bratia a sestry si máme byť anjelmi, ktorí sa o seba starajú, najmä keď sú pokúšaní, nie súdiť svojich bratov alebo im dokonca vravieť, že nad tým či oným hriechom nemôžu zvíťaziť. Nie, my sa musíme povzbudzovať, stáť za bratmi na modlitbách a pomáhať si niesť svoje bremená. Je iste mnoho zápasov, ktoré musí bojovať každý sám, ale to nesmie byť výhovorkou k tvrdosti či ľahostajnosti. O čo ľahšie je obstáť v pokušení, ak za sebou máme anjelov - bratov a sestry. Buďme anjelmi tým, ku ktorým nás Boh posiela.