Slovak Czech English German Polish

Piatok, 17. januára 2003

Pane, nezahub svoj ľud a svoje vlastníctvo, ktoré si vykúpil svojou veľkou mocou. Nový počiatok. Keď Boh po skončení Potopy zasľúbil možnosti žiť na zemi, zachránený Noach postavením oltára, utiekaním sa k Bohu začal nový počiatok ľudstva. Umožnil to Boh požehnaním a zopakovaním stvoriteľského určenia: plodiť, množiť sa a naplniť zem, ktorá bude prinášať plody pre zachovanie života. A k tomu je určené všetko “dané do ruky” s výnimkou krvi. Tá je dušou života. Z evanjelia vieme ešte viac: krv bola oddelená za prostriedok Kristovho zmierenia človeka s Bohom, odpustením hriechov, “bez vyliatia krvi niet odpustenia” (Židom 9,22). Pánom života a jeho pretrvávania je Boh. V tom je záruka istoty, že človek nesmie a nemôže zničiť život, svet. Zachránený Noach počul slávnostné vyhlásenie zmluvy, ktorou sa Boh zaviazal zachovať život a stále zachovávať spoločenstvo s človekom, ktorý smie potom v dúhe ako znamení počúvať istú platnosť zmluvy, Božieho to sľubu. Vyplýva z nej však aj záväzok pre človeka, že bude tvoriť a zachovávať spoločenstvo s Bohom a s človekom ako blížnym, pred Bohom rovným.