Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 20. januára 2003

Cudzinec, ktorý sa zdržuje u vás, nech vám je ako domorodec. Buďme služobníkmi Ježiša Krista. Apoštol Pavel sa predstavuje ako služobník Kristov, povolaný apoštol, aby zvestoval evanjelium. Túto úlohu prijal od samotného Krista. No nielen on. My všetci máme byť Kristovými služobníkmi – svedkami. Aj nás si v krste svätom povolal a určil nás, aby sme šli a privádzali ľudí okolo seba ku viere, k poslušnému odovzdaniu sa Kristovi, Tomu, ktorý je stredobodom tej radostnej zvesti – evanjelia o spáse človeka, hriešnika. Nezjavil sa náhodne, bol vyplnením Božích zasľúbení, zvestovaných skrze prorokov. On z rodu Dávidovho, Ten, ktorý sa svojím zmŕtvychvstaním dokázal ako mocný Syn Boží, tento Kristus je naším Pánom. Jemu patríme, Jeho služobníkmi sme my všetci. Buďme vďační za milosť, ktorej sa nám skrze Neho dostalo a slúžme Mu verne, aby všetci ľudia spoznávali v Ňom Pána, ktorý za nás umrel i z mŕtvych vstal. Kiež Jeho pokoj zavládne medzi všetkými národmi.