Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 23. januára 2003

Nie preto sa Hospodin priklonil k vám a vyvolil si vás, že by ste boli väčší ako všetky národy, - veď vás bolo najmenej zo všetkých národov - ale preto, že vás Hospodin miloval. Nezabúdajme na Boží súd. Aj nám sa častokrát stáva, že vidíme, odsudzujeme hriechy na iných ľuďoch, no svoje hriechy, také isté a možno i väčšie, akosi prehliadame. Pán Boh však neprehliadne nič a Jeho súdu neunikne nikto. Ani Židia sa nemohli spoliehať na svoju vyvolenosť, pretože Pán Boh neuprednostňuje nikoho. V ten Deň súdu, bude súdiť podľa svojej spravodlivosti a odplatí každému podľa jeho skutkov. Je dobrotivý, trpezlivý a zhovievavý a od nás očakáva, že Jeho konanie nás privedie ku pokániu. Pán Boh vidí všetko, no netresce nás ihneď. Stále nám dáva čas na pokánie, na odvrátenie sa od hriechu a navrátenie sa ku Nemu. Jeho trpezlivosť však nesmieme zneužívať, zatvrdiť si srdcia, a tak si hromadiť Jeho hnev na Deň súdu. Odmena, ktorú zasľubuje svojim verným, tým, ktorí svoju vieru dokazujú vytrvalosťou v konaní dobrých skutkov, je veľká: Večný život. Trvalé spoločenstvo s Ním. Hnev, súženie a úzkosť však všetkým, ktorí nežijú podľa Jeho príkazu lásky. Pavel prízvukuje, že rovnako Židia podľa Božieho zákona, pohania podľa zákona, ktorý majú vpísaný do srdca. Pre všetkých však rovnako platí, že nie tí budú ospravedlnení, ktorí zákon počúvajú, ale tí, ktorí ho plnia, ktorí podľa neho žijú.