Slovak Czech English German Polish

Piatok, 24. januára 2003

Hospodin, tvoj Boh, ťa požehnal pri každom diele tvojich rúk. Buďme príkladom pre iných. Židia sa spoliehali na zákon, na to, že poznajú Božiu vôľu; brali seba ako tých, ktorí sú vzorom, svetlom pre iných. Správali sa však ako pokrytci. Žiadali dodržiavanie Božieho zákona a sami ho porušovali. Ak niečo zvestujeme, ak niečo iným prikazujeme, musíme to aj sami dodržiavať. Tak, ako to robil aj Kristus a dal nám ten najlepší príklad. Nestačí len pekne hovoriť. Treba podľa hovoreného slova aj žiť. Pretože práve príklad života, nielen slová, vedú k nasledovaniu. Tak, ako Židom nič neprospelo, keď Boží zákon poznali a nezachovávali, rovnako bez plnenia zákona im nepomôže ani obriezka tela. Pohania, ktorí plnia zákon, budú v Božích očiach ako obrezaní a zaujmú miesto neverných Židov a budú súdiť obrezaných podľa tela. Apoštol Pavel prízvukuje, že nestačí byť príslušníkom ľudu Božieho len navonok. Pavel žiada obriezku srdca. To znamená obrátenie sa k Bohu, priznanie sa k Božej vôli, nasledovanie Boha. Ku tejto premene musí prispieť Duch Boží. Len tam, kde pôsobí Duch Boží, nastáva skutočné premenenie človeka, len litera zákona by to nedokázala. Záverom apoštol hovorí, že chvála toho, kto skutočne vnútorne patrí k Bohu, nie je chválou z ľudí, ale z Boha. Aj my sa niekedy radi pochválime a radi počujeme, keď nás chvália iní ľudia. Napokon však len chvála, pochvala od samého Boha, má tu skutočnú cenu.