Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 26. januára 2003

Hospodine, zmiluj sa nado mnou! Uzdrav ma! Zhrešil som proti tebe. Uzdravenie stotníkovho sluhu. Aj nám alebo našim blízkym sa občas stáva, že na nás príde choroba. Nie je to nič príjemné, chceme byť opäť zdraví, a preto vyhľadáme pomoc – lekára. Robíme tak v dôvere, že odstráni z nášho života to, čo nám spôsobuje trápenie a bolesti. V texte čítame, že pohan stotník prichádza za Ježišom a prosí za svojho sluhu. Nevybral si iného lekára, ale prišiel rovno za Ježišom, za tým najlepším lekárom, ktorý má liek na všetky bolesti nášho tela i našej duše. Už to bolo zvláštne, že pohan prišiel prosiť o pomoc Žida. No stotník prekonáva nielen nepriateľské vzťahy, ktoré panovali medzi Židmi a Rimanmi navzájom. Jeho správanie je celkom iné, než by sme očakávali od príslušníka Rímskej ríše, ktorá vládla nad Židmi. Na slová Ježišove: “Prídem a uzdravím ho,” odpovedá stotník, “Pane nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu...”. Cíti sa príliš veľkým hriešnikom na to, aby vo svojom dome smel privítať takého vzácneho hosťa, akým bol Kristus. No nielen to, on, pohan, prejavuje absolútnu dôveru v moc Ježišovho slova. Nežiada, aby Kristus išiel s ním, videl, dotkol sa chorého a uzdravil ho; ale verí, že stačí slovo Krista a jeho sluha ozdravie. To je viera, akú Kristus nenašiel u nikoho zo Židov, z vyvoleného národa, ktorý si nárokovali vojdenie do Kráľovstva Božieho a spoločenstvo s otcami viery – Abrahámom, Izákom a Jákobom. Nie príslušnosť k národu vyvolenému, ku spoločenstvu veriacich, ale otázka viery či nevery budú rozhodovať o tom, kto sa dostane do Kráľovstva Božieho a kto bude vyhodený von do tmy, kde bude plač a škrípanie zubami. Príbeh o stotníkovi je príkladom aj pre nás kresťanov, aby sme nikdy nepochybovali o moci Kristovho slova, aby sme verili Jeho zasľúbeniam, ktoré nám dáva pre časný i večný život. Je výzvou, aby naša viera nebola ako trstina klátiaca sa vo vetre, ale aby v každej chvíli života naša viera bola absolútnou dôverou v moc Ježišovho slova. Stotníkova viera bola odmenená vyliečením jeho sluhu. Aj naša viera dôjde odmeny – pomoci, požehnania, Pánovho sprevádzania životom tejto časnosti a raz možnosťou prebývať s Ním vo večnej radosti.