Slovak Czech English German Polish

Utorok, 18. februára 2003

Veštci vidia lož, prázdne sny zvestujú, márnosťou utešujú. Sloboda Božieho rozhodnutia. Hospodin upozorňuje už prostredníctvom Izaiáša (55,8-9), že Jeho myšlienky nie sú ako ľudské myšlienky, ale ako nebesá prevyšujú zem, tak Jeho cesty prevyšujú naše cesty a Jeho myšlienky prevyšujú naše myšlienky. Preto je nám potrebné poddať sa Jeho vôli, tak ako sa modlíme v tretej prosbe modlitby Pánovej. Človek sa neraz v srdci postaví proti Božej vôli, opováži sa ju kritizovať a spomínanú tretiu prosbu Otčenáša by rád zmenil na Buď moja vôľa, nech je, ako ja chcem. Bože nás uchovaj od takéhoto zmýšľania. Boh sa rozhoduje slobodne, ako zvrchovaný Pán, ako Stvoriteľ a Správca sveta a nášho života. Sme ako hlina v hrnčiarových rukách – a “či dielo môže povedať majstrovi: Prečo si ma tak spravil?“ Boh podľa svojho slobodného rozhodnutia si vyvolil aj pohanov, aj keď to židia v prvotnej cirkvi akosi nevedeli pochopiť. Ale On sa chce zmilovať nad všetkými, On dal svojho Syna, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Nakoľko vieme, že Božia vôľa je dobrá a milostivá, že čo je Jeho vôľa, to je dobré, milé a dokonalé, dôverujme Mu za každých okolností, uznajme, že “čo Boh činí, to dobré je”.