Slovak Czech English German Polish

Streda, 19. februára 2003

Nedopustí, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj Ochranca. Kameň úrazu. Už Simeon v Jeruzalemskom chráme prorokoval o Pánovi Ježišovi: “Tento je postavený na pád a na povstanie mnohých v Izraeli” (Lukáš 2,34). On je ten kameň osvedčený, vzácny, pevne založený. “Kto verí v Neho, nebude zahanbený” (Izaiáš 28,16). Kto však naň narazí, tomu sa stáva kameňom úrazu a skalou pohoršenia. Tak to hovorí sám Spasiteľ v podobenstve o zlých vinároch (Matúš 21,42-44), tak píše aj apoštol Peter a napomína kresťanov: “Pristupujte k Nemu, živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu” (1.Petra 2,3). Pavla, ako Izraelitu podľa tela, to bolí, že jeho národ horlil za Boha, ale nie podľa správneho poznania, že Židia boli stavitelia, ktorí ten kameň zavrhli a uplatňovaním vlastnej spravodlivosti zo skutkov chceli dosiahnuť spravodlivosť. Keby to bolo možné, nemusel by Syn Boží trpieť a umrieť. On sa však obetoval, aby aj tí, čo sa nesnažili o spravodlivosť, prijali spravodlivosť z viery. Tá základná reformačná zásada, ktorú v poslednom čase uznali aj neevanjelici, hovorí aj nám: Ver a nebudeš zahanbený, ver a budeš spasený. Preto postavme dom svojho života na skale, aby sa nepohol, nesklátil.