Slovak Czech English German Polish

Piatok, 21. februára 2003

Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet; sotva ho vietor ovanie, už ho niet. Viera z počúvania. Apoštol Pavel poznal túto pravdu, a preto konal svoje misijné cesty, preto kázal, vyznával, svedčil, aby ľudia počuli o Kristovi ukrižovanom a vzkriesenom a aby tak uverili v Neho. Tak konali aj ostatní apoštolovia podľa poverenia Pána Ježiša Krista. “Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu” (Marek 16, 15). A tak slovo Božie znelo a viera rástla. Aj my sme mohli prijať vzácny Boží dar viery, lebo sme o Pánovi počuli. Počuli sme už doma, nakoľko sme vyrastali v kresťanských rodinách, počuli sme v škole na náboženstve, na detských službách Božích, na konfirmačnej výučbe, počúvame v chráme Božom, čítame v Biblii, v cirkevných časopisoch. Vďaka buď Pánu Bohu za všetkých, ktorí nám evanjelium zvestovali a zvestujú pokoj a dobré veci. A, žiaľ, predsa nie všetci tí, čo počuli, poslúchli to evanjelium. Neprijali ho a neuverili, kým na druhej strane mnohí, ktorí neboli odchovaní na mlieku slova Božieho, prijali svedectvo Božieho slova a uverili. Tak to bolo v minulosti v prípade Židov a pohanov a s takými prípadmi sa možno stretnúť aj dnes. Modlime sa, aby Pán otváral srdcia všetkých, ktorí počúvajú, aby aj uverili.