Slovak Czech English German Polish

Sobota, 22. februára 2003

Nech ti je príjemná reč mojich úst a úvahy môjho srdca pred tebou, Hospodine, moja Skala a môj Vykupiteľ! Ostatky zostali. Vďaka Pánu Bohu, že aj v takých časoch, keď mnohí pre rôzne ťažkosti odpadli, ponechal ostatky verných. Je to veľký prejav Jeho nesmiernej milosti a tá trvá naveky. Tá sa dokázala aj za čias Eliáša a dokázala sa aj v Izraeli apoštolskej doby, dôkazom čoho je aj sám Pavel. Také ostatky zostali aj v časoch prenasledovania kresťanov, aj v dobe protireformácie, také ostatky Pán ponechal aj v časoch násilnej ateizácie. Môžeme povedať, že “aj v terajšom čase zostali ostatky podľa vyvolenia z milosti”. A tie zostali istotou nádeje, že Boh nezanechal svoj ľud, ktorý často sklamal a bral milosť Božiu nadarmo. Aj keď sa spreneveril Izrael podľa tela, spreneveril sa v mnohom aj Izrael podľa zasľúbenia, Boh ostal verný a koná ďalej svoje dielo. Stále tu pôsobí Duch Svätý, ktorý nás aj celé kresťanstvo evanjeliom povoláva, svojimi darmi osvecuje, posväcuje a zachováva nás v pravej viere. Buďme Mu vďační za tú milosť, že zahanbil všetkých, ktorí už sami vypovedali nad sebou ortieľ smrti, keď si mysleli, že nebude mať kto veriť a chodiť do kostola, aby nedúfali sami v seba, ale v Neho. On oživí aj suché kosti, On svojich zachraňoval, zachraňuje a verme, že aj bude zachraňovať. Veď predsa naša viera je tým víťazstvom, ktoré premohlo svet. Vďaka buď za to Bohu skrze Ježiša Krista, nášho Pána.