Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 23. februára 2003

Ja, Hospodin, preukazujem milosť, právo a spravodlivosť na zemi. Štvoraká pôda. Podobenstvo o rozsievačovi a štvorakej pôde je známe už našim žiakom. Poznáme aj jeho výklad, veď podobenstvo nám sám Spasiteľ vysvetlil. – – Začína sa pekným obrazom: Schádzal sa veľký zástup a z miest sa hrnuli ľudia k Pánovi Ježišovi, aby počúvali Jeho reči. A On, nebeský rozsievač, rozsieval to drahé semeno slova Božieho. Či nie je túžbou každého z nás, aby sa aj dnes schádzali veľké zástupy, aby sa do našich chrámov každú nedeľu hrnuli ľudia, túžiaci počuť evanjelium, lačniaci a žízniaci po spravodlivosti? – – A predsa tá pôda, do ktorej semeno slova Božieho padá, je naozaj rozličná. Mnohí ľudia sú ako kraj cesty, či tvrdá skala, mnohí podľahnú starostiam, mámeniu bohatstva a záľube v rozkošiach. A nám je smutno, že hoci je nám slovo Božie tak blízko, nie všetci uposlúchnu evanjelium. Mnohokrát sa nám zdá, že Pán bezvýsledne vystiera ruky po nepovoľnom a vzdorovitom ľude. – – Konečný výsledok je však potešiteľný. Predsa stonásobná úroda štvrtého zrna nahradí stratu ostatných troch zŕn. Tak sa plní proroctvo, v ktorom Izaiáš tlmočí slová Hospodinove: Slovo, ktoré vychádza z mojich úst, “nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne splní, na čo ho posielam” (55,11). – – Skúmajme sami seba, či aj o nás platí blahoslavenstvo tých, ktorí počúvajú slovo Božie a ho aj zachovávajú.