Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 02. marca 2003

Hospodin ma zachránil, preto chceme hrať na strunné nástroje po všetky dni svojho života v dome Hospodinovom. Naozaj Ho nasledujeme? Akosi nie je v móde poslušnosť, podriadenosť autorite. Deti nerešpektujú rodičov, učiteľov, dospelí síce poznajú zákony a pravidlá, ale vo väčšine prípadov ich nedodržiavajú, neuznávajú práva druhého. Dnešný text nám mnoho hovorí práve o poslušnosti, ba prináša na ňu nový pohľad. Peter Ježiša odhováral, aby nešiel cestou utrpenia (cestou poslušnosti Otcovi), chcel Mu pomôcť - a Ježiš ho nazýva satanom. Keby sa Pán Ježiš bol chcel vyhnúť ceste utrpenia, ako Boží Syn mal iste tú moc. Ale keďže o sebe povedal: “ja a Otec jedno sme”, nemohol ísť proti rozhodnutiu svojho Otca. – A to isté žiada aj od nás, od tých, ktorí sa menujeme Jeho nasledovníkmi. Aj pre nás platí: “Kto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž a nasleduje ma.” Kríž. My si zavše myslíme, že ide o znášanie rôznych nepríjemností, či ťažkostí pre vieru v Krista, lebo kríž chápeme aj ako bolesť, problém, starosť. Pán Ježiš nám, svojím nasledovníkom, pripomína, že máme pre poslušnosť Jemu byť pripravení aj na potupnú smrť, lebo smrť na kríži nebola len Ježišovou likvidáciou, to bola v pravom zmysle smrť ponižujúca a potupná. – – Na akú obeť kvôli Kristovi si pripravený, milý čitateľ? Na takú, akú priniesol On za teba z jedného prostého dôvodu, totiž z poslušnosti voči Otcovi? Nie každý sa musí stať martýrom, ale poslušný Kristovi z lásky možno byť každý deň. Poslušný v maličkostiach - to je veľká vec. Nech je teda aj pre teba Ježiš Kristus takou autoritou, ktorú budeš vždy rád a s láskou poslúchať.