Slovak Czech English German Polish

Streda, 30. apríla 2003

Počujte Izraelci, slovo Hospodinovo, lebo Hospodin má spor s obyvateľmi krajiny; lebo niet vernosti ani lásky, ani poznania Boha v krajine. Zákon a súd. Podľa Biblie sú tri spôsoby života človeka: – – 1.Zákon – prestúpenie, súd a potom smrť. – – 2.Zákon – 100% dodržiavanie, súd a potom život. – – 3.Zákon – prestúpenie, súd – udelenie milosti, život. – – Ľudia v prvom spôsobe života sú na širokej ceste a ich odplatou za hriech je smrť (Rímskym 5,23). Ten druhý spôsob je pre človeka nedosiahnuteľný. Podľa zákona nebol a nebude u Boha ospravedlnený nikto, hoci sa na to mnohí spoliehajú (Galatským 3,11 a Rímskym 3,20). Takto žil len jeden, bol to sám Boh – Pán Ježiš, ktorý dokázal žiť ako človek, nám podobný vo všetkom, avšak bez hriechu (Židom 4,15). Takto sa stal tým bezchybným a nepoškvrneným Baránkom, odsúdeným a zabitým namiesto tých, ktorí prijmú milosť (1.Petra 1,18-19). A to je už tá tretia skupina ľudí, ktorí prijali odpustenie, dosiahli milosť a večný život na základe viery v zástupnú smrť Pána Ježiša (Rímskym 4,7-8). Chceš, aby sa rozrástlo vaše spoločenstvo? To, čo blokuje rast, sú slabosti a hriechy tvojich blížnych. Zober na seba ich hanenia a slabosti, tak ako tvoje všetky zobral na seba Pán Ježiš. Potom bude súd (Židom 9,27) a tam bude platiť obeť Pána Ježiša. Dvakrát platiť netreba. Myslím si, že máme dobrý dôvod oslavovať Boha.