Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 08. mája 2003

V zhromaždeniach budem chváliť Hospodina. Aby sme spolu hovorili. Aby ľudia spolu hovorili – tak znelo pred časom reklamné heslo istého mobilného operátora. Zdôrazňovalo dôležitosť medziľudskej komunikácie. Nemenej dôležitá je komunikácia človeka s Bohom. Dávid vedel, že poznať dobro môžeme len v Bohu. Preto sa dopytuje Hospodina. Na rozdiel od svojho predchodcu Saula, ktorý v rozhodujúcich okamihoch konal podľa svojej vôle, Hospodina ignoroval, až mu On prestal odpovedať (1.Samuelova 28,6), Dávid nepodniká nič bez Božieho pokynu. Hoci mohol uchopiť vládu, je trpezlivý a pokorný. Bohu zveruje svoje cesty i všetky ťažkosti (por. ES 503,1). Žehná tým, ktorí pochovali Saula, svojho soka, čím Saulovi preukázali milosrdenstvo. Tým Dávid aj nám ukazuje, že cesta ku kráľovstvu, pre nás ku kráľovstvu Božiemu, je cestou pokory a milosrdenstva. Ak sa ti táto cesta stráca, hovor s Bohom a dôveruj, že o Ňom platí: “Máš cestu zo všetkých ciest, / tisíce možností, / veď Ty sám najlepšie vieš / pomáhať z ťažkostí; / čokoľvek dobre mieniš, / aj mocne vykonáš, / nik nemôže to zmeniť, / čo chceš, to z lásky dáš” (ES 503,4).