Slovak Czech English German Polish

Sobota, 10. mája 2003

Ajhľa, Hospodin dáva hlásať až do končín zeme: Povedzte dcére Sion: Ajhľa, prichádza tvoje spasenie. Nové víťazstvá nad starým nepriateľom. Dávid vládne nad celým Izraelom. No ozývajú sa starí nepriatelia – Filištínci. Poznáme to zrejme sami. Keď sa nám zdá, že sme duchovne hore (na “tróne”), ozvú sa starí nepriatelia. Vládnuť, neznamenalo užívať si, ale prevziať zodpovednosť za zverený ľud. Dávid to robí. Líši sa tak od nejedného z tých, ktorí vládnu dnes. Líši sa od nich aj tým, že sa vie modliť a radí sa s Pánom Bohom. Vládu, ktorú získal nad Júdskom aj Izraelom, slobodu i nezávislosť nechápe ako “môžem si robiť, čo chcem”, ale ako dobrovoľnú naviazanosť na Hospodina. Dávid – a v tom ho nasledujme - sa nedá po víťazstve nad Filištíncami oslniť prvým úspechom. Opätovne sa radí s Hospodinom (v.20.23). Dá nie na vojenské skúsenosti, ale na Boží príkaz (v.25). Kiež je to aj naša cesta, kedykoľvek sa i pri nás ozve starý nepriateľ (por. List Jakuba 4,7-8).