Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 12. mája 2003

Poskytol mi priestor, vytrhol ma, lebo si ma obľúbil. Radosť v Bohu. Obdobie po Veľkej noci je zvlášť vhodné pre pestovanie kresťanskej radosti. O radosti hovorí mnoho textov Biblie. Omnoho menej radosti z Pána Boha vidíme v živote mnohých kresťanov. Nie sme vo svojich prejavoch viery príliš spútaní spoločenskými konvenciami? Neobmedzuje to rôznorodosť v prejavovaní nášho kresťanstva? Sme schopní takej extrémnej radosti z Božej prítomnosti medzi nami, akú prejavil Dávid pri vnášaní truhly Hospodinovej do Jeruzalema? Prekvapivo znie jeho vysvetlenie, ktorým sa bránil pred manželkou Míkal: “ešte viac sa pokorím...ô Tu je pes zakopaný. Príliš často ochrana našej vlastnej hrdosti bráni nám kresťanom stať sa “bláznami pre Krista” (1Korintským 1,2), hoci práve vtedy by sme spoznali omnoho hlbšie, aké požehnané je mať pri sebe Hospodina, ako to poznal aj Óbed Edom Gatský.