Slovak Czech English German Polish

Sobota, 17. mája 2003

Nechcete chodiť radšej v bázni pred naším Bohom, ako byť potupovaní našimi pohanskými nepriateľmi? Kde nás tlačí topánka. Každý máme svoje starosti. Dávidovou starosťou boli jeho deti. Možno pre množstvo svojich vladárskych povinností, možno pre spôsob výchovy vo vtedajších kráľovských rodinách, vyrástli z jeho synov ľudia veľmi rôznorodej kvality. Aj tu sa dokazuje, že Pán Boh nemá vnúčatá, len deti. Každý sám za seba sa musí rozhodnúť, či Boha bude poslúchať, či sa postaví proti Nemu. Absolón sa rozhodol proti svojmu otcovi, a tak vlastne aj proti Bohu, lebo Boh postavil Dávida na miesto kráľa. Spomeňme, s akou bázňou a úctou sa zdráhal Dávid bojovať proti kráľovi Saulovi, lebo bol pomazaným Hospodinom. Príbeh odbojného Absolóna nás učí dôslednosti vo výchove a pozornému odovzdávaniu zvesti o Bohu každej jednej generácii našich potomkov. Zanedbaná výchova ku viere v Boha počas socializmu prináša aj dnes trpké ovocie spohanštenia nášho života. Vyvarujme sa podobnej chyby pri tých, ktorí sú zverení do výchovy a vyučovania nám.