Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 25. mája 2003

Hospodin trestá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorému chce dobre. Proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná. Dnešná nedeľa nás pozýva k modlitbám. Má vôbec zmysel modliť sa? Nie je to zbytočné hovorenie do vetra? S takými otázkami zápasia aj veriaci ľudia. Aj učeníkov Pán Ježiš povzbudzuje k modlitbám. On nad modlitbou nedáva otáznik. Upozorňuje učeníkov, že úplný radostný duchovný vzťah s nebeským Otcom bez modlitby nie je možný. Skúsme si predstaviť niekoľko dní s naším partnerom, ku ktorému máme vzťah, bez komunikácie. Aké by to bolo chudobné a smutné spolužitie. Určite by sa neskoršie, ak by mlčanie pretrvávalo, rozpadlo. Veď práve vzájomná komunikácia je identifikátorom úrovne vzájomného vzťahu. Pán Ježiš chce, aby učeníci aj po Jeho odchode mali radostný duchovný vzťah k Bohu, ktorý ich miluje (v.27). Práve modlitba je prostriedok, ktorým sa pre tento osobný vzťah s Bohom otvárame. Ona nám umožňuje vnímať duchovný svet. Skrze ňu vkladá Boh do nášho vnútra silu k radostnému duchovnému napredovaniu. Preto hovorí Ježiš “proste a dostanete”. Určite táto výzva platí aj pre nás dnes.