Slovak Czech English German Polish

Streda, 28. mája 2003

Obkľučuješ ma zo všetkých strán, svoju ruku kladieš na mňa. List “svätým v Kristu Ježišovi.” Začíname čítať list apoštola Pavla jeho najmilšiemu zboru. Aj keď je list písaný z väzenia, je plný radosti a vďaky, a tiež lásky, veď tu píše priateľ svojím priateľom. Apoštol Pavel tu sám seba označuje za služobníka, v originále za otroka Krista Ježiša. Nežije sebe, svojím záujmom, ale je zameraný len svojho Pána. Veľmi nás tu zahanbuje, ako ďaleko sme my od takého životného zamerania! Veriacich vo Filipis nazýva apoštol Pavel “svätými v Kristu Ježišovi”. Nie že by Filipskí už boli dokonalí, bez hriechu, ale že nadovšetko milovali svojho svätého Pána a posväcovali sa pre Neho. Oni boli ustavične “v Kristovi”, tak ako je ryba ustavične vo vode, obklopená ňou zo všetkých strán. Celý list ukazuje na krásny vzťah medzi duchovným pastierom a ľuďmi mu zverenými, vzťah posilňovaný vzájomnými modlitbami. Aké chladné naproti tomu sú naše vzťahy vo zboroch, v cirkvi! Otvorme sa aj my dokorán pôsobeniu Ducha svätého, aby aj nás mohol pretvárať vo “svätých v Ježišovi Kristovi”!