Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 29. mája 2003

Útrapy môjho srdca sa rozmnožili. Vyveď ma z mojich úzkostí! Vstúpil na nebesá. Tak vyznávame v apostoliku o Kristu Pánovi, a tak si to najmä dnes pripomíname. Rozlúčka učeníkov s Pánom Ježišom iste nebola ľahká, a predsa sa do Jeruzalema vracajú s veľkou radosťou. Veď ich milovaný Majster odišiel do svojej nebeskej slávy ako Víťaz, ako Pán neba i zeme. Avšak prv, než sa Pán Ježiš s učeníkmi rozlúčil, znovu ich poveruje zvestovaním evanjelia medzi všetkými národmi. Túto úlohu budú môcť splniť len po prijatí “moci z výsosti”. Veď len Duch svätý je schopný viesť ľudí ku pokániu na odpustenie hriechov. Zmocnení Duchom svätým apoštoli verne niesli zvesť o Kristovi do sveta a takmer všetci za ňu aj položili život. Ich úlohu po nich, ako štafetu preberali ďalší svedkovia z generácie na generáciu. Táto úloha stojí aj pred nami. Pán Ježiš nikdy nepovedal, že len apoštoli, misionári a farári majú byť Jeho svedkami. Každý, kto uveril v Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa, má sám zachránený zachraňovať iných. Že to nevieme? Aj nás chce Duch svätý k tomu vyzbrojiť, len čaká na našu túžobnú prosbu o Jeho zmocnenie, na našu ochotu byť Kristovým svedkom.