Slovak Czech English German Polish

Piatok, 06. júna 2003

Ustanovil si človeka za vládcu nad dielom svojich rúk, všetko si mu položil pod nohy. Buďme vďační a vážme si spolupracovníkov na diele Kristovom. Prečítaný úsek Písma svätého spomína dvoch spolupracovníkov apoštola Pavla: Timotea a Epafrodita. – – Timoteos sprevádzal Pavla na mnohých misijných cestách. Dokázal sa vo svojej pomoci Pavlovi ako syn otcovi. Voči iným ľuďom ako ten, ktorý sa úprimne staral o kresťanov. Aj vo Filipis. – – Epafrodita poslali k Pavlovi filipskí kresťania, aby mu poslúžil v “núdzi”. Pri tom ochorel a bol blízko smrti. T.j. aj na úkor svojho života a zdravia konal, čo mu bolo zverené. – – Apoštol Pavel bol vďačný za tých, ktorých mu Pán dal na pomoc pri šírení evanjelia Kristovho. Vážil si ich prácu. Aj ostatných kresťanov volal k prijatiu takýchto s veľkou radosťou a úctou. Veď títo Pavlovi spolupracovníci konali to, čo ostatní – v tej chvíli, na tom mieste a v tej veci – nemohli Pavlovi práve poslúžiť. Tešme sa aj my v cirkevných zboroch, na pracoviskách, i v osobnom živote z každej ochotnej pomoci a spolupráce.