Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 09. júna 2003

Miluj cudzinca ako seba samého. Za koho pokladáš Krista? Pán Kristus pri Cezarei Filipovej položil učeníkom dve otázky viažuce sa na Jeho osobu. Najprv sa ich opýtal: Za koho pokladajú ľudia Syna človeka? Chcel vedieť, ako mnohí reagujú na Jeho činnosť, kde Ho zaradili a čo môžu od Neho očakávať. Odpovede neboli v súlade s Ježišovým pôvodom a poslaním. Spomínali Eliáša, Jeremiáša, Jána Krstiteľa. Osoby síce významné, ale nezlučiteľné s Ježišom. Tak je to aj v súčasnosti. Pána Krista svet zaraďuje do rozličných kategórií. Väčšinou nepresných, vzdialených pravde. Preto sa Ježiš málo vo svete presadzuje, lebo je stále neznámy a nepoznaný. Používa sa len ako náhrada suplujúca niekoho iného. Druhá otázka sleduje osobný vzťah učeníkov k Ježišovi: A vy, za koho ma pokladáte? Odpoveď Šimona Petra zasiahla do čierneho. Ty si Kristus, Syn Boha živého! – – Dopracovať sa k takémuto vyznaniu, človek nedokáže sám. Nie je to výsledok ľudskej múdrosti, vzdelanosti, vynaliezavosti. Je to Boží dar. Ovocie Svätého Ducha. Prosme oň aj v dnešný deň, aby nás naučil správne poznávať Pána Krista a viedol našu zbožnosť k úprimnému vyznávaniu Jeho svätého mena.