Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 15. júna 2003

Obráť sa teda pomocou svojho Boha, zachovávaj lásku a právo, a očakávaj stále na svojho Boha! Znovuzrodenie – zmena smerovania. Vyvrcholením slávnostnej polovice cirkevného roka je sviatok Svätej Trojice. Sprítomňujeme si požehnané dielo: Boha Otca Stvoriteľa, Boha Syna Vykupiteľa a Boha Svätého Ducha Posvätiteľa. Pripájame sa s radosťou k prorockému prevolaniu: Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je zem Jeho slávy! Zo starocirkevného evanjelia sa nám ponúka dôležitý rozhovor Pána Krista s Nikodémom. Predmetom rozjímania bola otázka znovuzrodenia. Je to veľmi zložitý problém, ale rozhodujúci k pochopeniu základného bodu evanjelia, k osvetleniu toho, prečo Pán Ježiš prišiel do sveta a aký má zmysel naplnenie kresťanskej horlivosti. Znovuzrodenie je Boží proces s hriešnym človekom. Je to operácia, ktorú podstúpil za nás Boží Syn na Golgote. On vykonal to úžasné a ojedinelé, že sa za nás obetoval, aby sa hriech nestal trvalým pánom nášho života. Aby nás pokušiteľ-diabol nezotročil tak, že sa staneme doživotnými väzňami bez nádeje amnestie. Znovuzrodenie je ťažký problém a nemožno ho riešiť sektárskym vyhlásením: “ja” som sa už obrátil k Bohu, “som” Pánov a už mi nijaké nebezpečie nehrozí. Spásu “mám” istú. Kresťanstvo nie je také jednoduché. Zbavuje sebavedomia. Lebo, kto si myslíš, že stojíš, daj si pozor, aby si nepadol. Kresťanstvo je celoživotný zložitý zápas. Neustály boj za odstránenie toho telesného, hriešneho a za uchopenie toho duchovného, Božieho. Tento zápas nekonáme sami, z vlastných síl a moci. Je to Božie dielo v nás a s nami. Preto máme denne prosiť nebeského Pána o znovuzrodenie, aby nás vytrhol z gravitácie hriešnosti a pritiahol k sebe, do prostredia pokoja, lásky, odpustenia, nádeje a nového života.