Slovak Czech English German Polish

Utorok, 22. júla 2003

Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vzchádza nad tebou. Život v láske. Na začiatku, ale aj na konci verejného účinkovania náš Pán Ježiš Kristus bol vždy rovnaký. Nemenil sa. Nepodliehal žiadnym módnym vplyvom, trendom ani výstrelkom. Svedectvo listu Židom v tom je jednoznačné: “Ježiš Kristus ten istý včera i dnes, i naveky” (13,8). Vždy rovnakou silou, mocou a intenzitou miloval človeka. Na ľudský hriech nikdy neodpovedal zlom, ale láskou a pravdou. Jeho životným krédom nikdy nebolo to známe “oko za oko, zub za zub”. Na kríži, značne oslabený a vyčerpaný, má ešte tú silu i moc modliť sa za svojich nepriateľov: “Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia” (Lukáš 23,34). On nám všetkým dal príklad, aby sme nasledovali Jeho šľapaje (1.Petra 2,21). Aj dnes je príležitosť dať sa ožiariť Kristom, jeho životom. Slnkom jeho lásky. Vo veľkonočnej piesni (ES 144) spievame: “Ó Slnko žitia môjho, čo nikdy nehasne, vzkriesený Kriste Pane, Ty svietiš mi jasne, ukazuješ mi cestu, keď bezradný stojím...” Bernhardt z Clairveaux povedal: “kresťan je ako mesiac, alebo ho ubúda, alebo ho pribúda a to podľa toho, ako je ožiarený slnkom.” Výzvou aj pre ten dnešný deň je – dať svoj život prežiariť Kristovou láskou. Dá sa to. Ide o to aj dnes, aby dúha nášho kresťanského života nestratila žiadnu dôležitú farbu – farbu lásky k blížnemu.