Slovak Czech English German Polish

Utorok, 26. augusta 2003

Neprekrúcaj právo chudobného v jeho spore! S Bohom, alebo bez Boha. Správať sa tak, ako keby Boha nebolo, je zdanlivo oveľa ľahšie, ako žiť s vedomím Jeho existencie. Nemusím sa nikomu zodpovedať za to, čo vyslovím, alebo urobím. Aj kráčanie širokou cestou sa môže zdať ľahším – ibaže vedie do zahynutia. – – Nemôžeme sa ale vyhovárať, že Boha nevidíme. Dal nám množstvo dôkazov o svojom bytí – prírodné zákony, fungovanie vesmíru, zrodenie nového života. Preto táto výhovorka neobstojí. Ak budeme pokračovať v takomto spôsobe života “bez Boha”, aj nám zaznie Ježišovo “beda”. Jedinou možnou cestou, ako nepočuť tento výrok, je prijať Božiu lásku zjavenú v Jeho Synovi. Boh nám tak poskytol zreteľný dôkaz svojho bytia, ktorým je Ježiš Kristus. Poskytol nám aj najväčší dôkaz svojej lásky – golgotský kríž. Tieto divy Božieho milosrdenstva nás privádzajú k jedinému možnému poznaniu. Poznaniu svojej hriešnosti a k poznaniu Božej sily a moci, ktorými môže zavládnuť aj v našom živote. Mocne sa chyťme týchto dôkazov, pretože iba oni nás bezpečne dovedú do večného života.