Slovak Czech English German Polish

Piatok, 29. augusta 2003

Mojžiš snažil sa obmäkčiť Hospodina: Obráť svoj prudký hnev a milostivo zmeň zlo, ktoré si chystal proti svojmu ľudu. Môj služobník. Pokora, tichosť, láska a milosrdenstvo. Všetkým tým sa vyznačuje Boží služobník. O takom píše aj prorok Izaiáš. Predstavuje ho ako Spravodlivého, v ktorého meno budú dúfať národov. V dnešnej dobe, keď neverí už ani brat bratovi, sú tieto slová pre nás povzbudením. Tí, ktorí už v ničom a v nikom nenachádzajú pocit istoty, môžu ho nájsť práve pri nohách Ježiša. Na Neho sa vzťahujú slová proroka. On prichádza dnes ku nám, aby nám ponúkol Svoj pokoj, istotu, spravodlivosť a milosrdenstvo. V Neho zložme preto svoju dôveru a svoje dúfanie.