Slovak Czech English German Polish

Utorok, 23. septembra 2003

Neboj sa, lebo nevyjdeš na hanbu. Pokušiteľ útočí! Po Petrovom krásnom vyznaní, o ktorom sme hovorili včera, začína Pán Ježiš pripravovať svojich učeníkov na Jeho utrpenie. Aká je však ich reakcia? Ten istý Peter, ktorému bolo nedávno od Boha darované vyznanie o Kristovi, stáva sa hlasom pokušiteľa. Boží Syn však spoznáva satanovu snahu zmariť Božie dielo spásy, preto nekompromisne odmieta tieto slová s odkazom: “Choď za mňa, Satan! Si mi na pohoršenie, lebo nemáš na mysli veci Božie, ale ľudské” (v. 23b). Koľkokrát ani my nemyslíme na veci Božie, ale na ľudské? Koľkokrát sme počuli výzvu “priateľov”: Uži si! Nebuď taká poctivka! S čestnosťou ďaleko nezájdeš!? ...a nespoznali sme v tých slovách hlas pokušiteľa. Ak sa odovzdáš do rúk Pána Ježiša, ak Ho budeš nasledovať, tak On sám Ti dennodenne pomôže bojovať s pokušiteľom. Ježiš nám hovorí: “Ak chce niekto ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma” (v. 24). Ježiš nás učí zapierať samých seba, nesústreďovať sa iba na svoju osobu a na vlastné potreby. Boží Syn nás učí vidieť ďalej než len na seba, učí nás vidieť a milovať našich blížnych. – – Šťastný je ten, kto stratil svoj život, aby ho našiel v Kristovi! Našiel si už svoj život?