Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 20. októbra 2003

Hospodin je zhovievavý a veľký v moci, ale nenecháva nikoho bez trestu. A mne je to už jasné? Farizeji a zákonníci poznali proroctvá a odpoveď nebola pre nich ťažká. Zdalo sa, že odpovedali správne. Ide predsa o Mesiáša a o tom oni vedeli všetko. Aspoň si to mysleli. Pán Ježiš však ich odpoveď spochybnil. Naznačil im, že nevedia nič. Omnoho lepšie odpovedal Luther v Malom katechizme pri výklade druhého článku Vierovyznania: “Verím, že Ježiš Kristus, pravý Boh od Boha Otca splodený a pravý človek z Márie Panny narodený, je mojím Pánom...!” Zaznievajú tu najmenej tri veci: – – 1. Kristus nie je iba človek, nie je iba potomok Dávidov, nepatrí iba do dejín Izraela. Nie je iba pokračovateľom významných predkov. Nie je iba z Márie Panny narodený. Je omnoho viacej. – – 2. Kristus je Boží Syn. Je od Boha Otca splodený. Jeho pôvod je vo večnosti. V Ňom sa zjavuje Boh. Preto mohol povedať: “Kto mňa videl, videl Otca” (Ján 14,9). Kristus prichádza pre všetkých. – – 3. Je mojím Pánom. Nie nadarmo Pán Ježiš do svojej odpovede vložil práve toto slovo: Pán. Nejde o históriu, nejde o teologické výroky, nejde o tradíciu. Ide o toto jediné: Kristus je mojím Pánom. Práve tak, ako bol Pánom Dávidovým. A to mi stačí pre dnes i pre zajtra.