Slovak Czech English German Polish

Streda, 22. októbra 2003

Ľud celým srdcom ochotne obetoval Hospodinu. Kedy je náboženstvo neúčinné? Základnou myšlienkou celej Biblie je Boží plán na záchranu hriešneho človeka. Boh použil dva spôsoby: ten prvý bol zákon, ten druhý je evanjelium. Vlastne celá Biblia vedie rozhovor o týchto dvoch spôsoboch Božej pomoci pre človeka a o dvoch spôsoboch zbožnosti. Zákon znamená povinnosť: “Milovať budeš Pána svojho Boha, z celého srdca, celej mysle, celej sily a celej duše a blížneho, ako seba samého”. Kto to skúsil, ten vie, že je to nemožné. Je to nesplniteľná požiadavka. Preto sa pod zákonom stávame pokrytcami. Grécke slovo hypokritos – pokrytec pochádza z divadelného prostredia. Neoznačuje človeka s charakterovým nedostatkom, ale herca. Je to ten, kto niečo hrá, predstiera. To, čo robilo farizejov pokrytcami, neboli ich chyby, bolo to ich predstieranie bezúhonnosti. Bolo to vyučovanie jedného a konanie podľa iného. Zákon však produkuje tento stav vecí zakaždým. Produkuje ľudí predstierajúcich, zastierajúcich svoje skutočné ja, ľudí hrajúcich divadlo, ktorí nikdy nie sú skutočne sami sebou. Neúčinné náboženstvo. – – Tento stav sa mení pod evanjeliom, pod milosťou. Kristus nás oslobodil spod zlorečenstva zákona k slobode detí Božích. Je to najslávnejšia sloboda, aká len môže byť: sloboda k láske, sloboda k poslušnosti. Nepredstierajme ani dnes, ale nechajme sa viesť Kristovou láskou.