Slovak Czech English German Polish

Piatok, 07. novembra 2003

Ak nás premáhajú neprávosti, ty nám odpúšťaš naše priestupky. Kde nájdem múdrosť? Je umením zbožnosti žiť v múdrosti, ktorá má svoj počiatok v bázni Hospodinovej. Ona nám účinne pomáha v boji proti “lákadlám tohoto sveta” – pýcha, namyslenosť, zlá cesta, falošné ústa atď. Pravá múdrosť nám vždy dobre radí. Kto jej naslúcha, tomu privodí úspech a prospech. Pomáha nám rozumne konať a rozhodovať sa v živote. Je našou stále prítomnou silou v každom našom zápase viery. Neprestajne sa preto modlíme za to, aby ňou Pán naplnil srdcia všetkých nás, aby sme verne plnili svoje poslanie tu na zemi v našom živote, za ktorý sa budeme zodpovedať Najvyššej Múdrosti – Pánu Bohu. – – Múdrosť Hospodinova žiada od nás poriadok, poslušnosť a bdelosť. Ak máme žiť už tu na zemi v tejto časnosti plný a požehnaný život, máme mať toto stále na pamäti. Táto plnosť a požehnanie života spočíva v tom, že Boh sa k nám sklonil v Ježišovi Kristovi a našiel nás v našej stratenosti. Je to pravda, ktorá nás má napĺňať neustále veľkou radosťou. Prijať múdrosť, znamená mať plné obecenstvo-spoločenstvo s Pánom Bohom skrze Ježiša Krista. Preto si neustále pripomínajme, kde je začiatok Múdrosti a kde je jej základ. Ale vidíme aj na jej vrchol a cieľ. Je to bázeň pred Hospodinom. Tu je východisko k získaniu a rozhojneniu života. Zámerom a cieľom Božej Múdrosti je len život. Jeho zaistenie a nie jeho záľuba a skaza. Odmietnuť Múdrosť, znamená ísť v ústrety zatrateniu. Iná cesta nie je. Boh pozná cestu k nej, On vie o jej mieste! Lebo On dovidí až po konce zeme a vidí všetko pod nebom. Človeku však povedal: “Ajhľa, múdrosť je bázeň pred Pánom, rozumnosť je vyhýbať sa zlému.”