Slovak Czech English German Polish

Sobota, 08. novembra 2003

Ja som Hospodin a niet viac nikoho! Ja formujem svetlo a tvorím tmu, pôsobím blaho a tvorím biedu; ja som Hospodin, ktorý to všetko robí. Jób bol nešťastný a zúfalý. Prečo? Priatelia, ktorí k nemu prišli, namiesto toho, aby ho pozorne počúvali, radšej mu dohovárali. Uvedomujeme si, že tento problém je aj dnes medzi nami? Väčšina ľudí chce len rozprávať a veľa hovoriť, ale je len málo takých, ktorí vedia a chcú aj pozorne počúvať a načúvať hlasu druhého, a tak sa usilovať tomu druhému porozumieť. – – Najdôležitejšie však je načúvať Pánu Bohu a Jeho živému a mocnému Slovu. Je toho veľmi veľa, čo nám chce povedať Boh svojím Slovom a skrze svoje Slovo nás chce aj veľa naučiť. Je preto potrebné počúvať Jeho hlas každý deň, v pokornom a úprimnom stíšení v kútiku svojho srdca čítať Jeho slovo. Pretože o čo lepšie sme oboznámení s Ním a Jeho myšlienkami, o to lepšie vieme načúvať ľuďom v ich potrebách, núdzi, ťažkostiach, bolestiach, trápeniach, súženiach a starostiach. A Boh dá vtedy aj slovo potešenia, posilnenia, utvrdenia a povzbudenia. Pán Ježiš povedal: “Kto ku mne príde, toho nevyženiem.” Čím viac počúvame Jeho – tým lepšie rozumieme sebe. – – A tak aj ty ver, že On vždy má čas a pochopenie pre tvoju potrebu, ťažkosť a problém. Len musíš ísť ku krížu Golgotskému, pretože len tu žiari Božia dobrota v Ježišovi Kristovi, tu žiari milosť a láska v celej svojej veľkosti. Rozhodnúť sa pre Pána Ježiša a Jeho záchranu treba teraz, dnes, čo najskôr, ešte v tomto živote. Vierou vo Vykupiteľa môžeš byť zachránený a stať sa tak Božím dieťaťom. Pretože, ako hovorí slovo Božie: “Hľa, teraz je čas príhodný, hľa teraz je čas spasenia!” Vo svetle kríža odhaľ svoje vnútro a uznaj spolu s Jóbom, že bez Pána Ježiša Krista si beznádejne stratený.