Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 09. novembra 2003

Neboj sa, milovaný! Pokoj s tebou! Buď pevný, buď pevný! Pán Ježiš nás učí, aby sme hľadali najprv kráľovstvo Božie a všetko ostatné nám bude pridané. Konať vôľu Božiu je zárukou, že jej plniteľ vojde do Božieho kráľovstva. Pán Ježiš hovorí, že hriech a zlo bude úplne premožené a nastane nové nebo a nová zem. Preto vo svojej plnosti neprestáva byť kráľovstvo Božie i predmetom nádeje a prosby. – – Kráľovstvo Božie, ktoré prišlo v Pánovi Ježišovi Kristovi a ktoré je tam, kde je prítomný sám Pán Ježiš Kristus, bolo pravým opakom všetkého, čo očakávali mnohí Izraeliti vo svojej telesnosti. Je to zápas proti mocnostiam tmy a lži, proti pýche a samospravodlivosti a nečistote, ako i oslobodenie človeka z nemoci a utrpenia z otroctva hriechov a beznádeje, z poníženia, z viny a zatratenia. Tam, kde Pán Ježiš koná svoje dielo, vznikajú nové skutočnosti v živote veriaceho človeka, kde Boh kraľuje a koná svoje dielo, búra a stavia, uzdravuje a pomáha. – – My, ktorí žijeme aj na náboženských tradíciách našich otcov, a preto žijeme podľa Svätého Písma, v živej viere sa odovzdávame Pánovi Ježišovi ako deti Otca nebeského v moci Ducha Svätého, chceme v posvätení života byť požehnaním vo svojom okolí. Usilujeme sa o to, aby Božie kráľovstvo bolo medzi nami a aby naše spolunažívanie v obcovaní svätých mohlo byť vyjadrené slovami Pána Ježiša Krista: “Lebo, ajhľa, kráľovstvo Božie je medzi vami!”