Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 20. novembra 2003

Hospodinovo svedectvo je spoľahlivé, neskúseného robí múdrym. Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi. V Starej zmluve sú časté zmienky o falošných prorokoch, ktorí predstierali, že majú posolstvo od Boha. Aby sa ľuďom zapáčili, hlásali výroky o prosperite. Miesto napomínania a varovania, hovorili neposlušnému národu to, čo chcel počuť. Falošní proroci pôsobia aj dnes. Sú to populárni vodcovia hlásajúci falošné evanjelium. Hovoria ľuďom, čo je príjemné. Napríklad: “Hriech ani peklo neexistuje. Konaj podľa svojich túžob. Až keď budeš bohatý, budeš šťastný”. Ježiš nás ale upozorňuje, aby sme sa nenechali zviesť a verili Božiemu Slovu. Pretože ruka v ruke s falošným učením a voľnou morálkou šíri sa ničivá nemoc – strata lásky k Bohu i k blížnym. Ježiš povzbudzuje svojich nasledovníkov, že uprostred krutého prenasledovania majú mať nádej a byť presvedčení o svojej záchrane. Riekol, že pred Jeho druhým príchodom bude evanjelium kázané po celom svete. Nie špekulácie a výpočty, ale kázanie evanjelia bolo úlohou učeníkov a je i našou úlohou. Je preto dôležité neochabovať v službe Bohu, dôverovať Božím pravdám a hlásať zvesť o pokání a Božej láske do všetkých kútov zeme.