Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 23. novembra 2003

Ja viem o svojich prestúpeniach, svoj hriech mám stále na mysli. Usilujem sa o posvätenie. Ježiš chcel týmto podobenstvom objasniť, čo znamená byť pripravený na Jeho návrat a ako máme do toho času žiť. Z príbehu o desiatich pannách sa dozvedáme, že každý človek je zodpovedný za svoj duchovný stav. Keď sa teda Ježiš vráti, aby svoj ľud odviedol do nebeského kráľovstva, musíme byť pripravení. Duchovnú pripravenosť si nemožno kúpiť, ani ju v poslednej minúte získať. Tá je vybudovaná na osobnom vzťahu s Bohom. Preto je veľmi dôležité, aby sme vytrvali v zodpovednej službe Bohu i blížnym, nezanedbávali kresťanské povinnosti a neoddávali sa svetským rozkošiam. Máme byť soľou zeme a svetlom sveta, no nielen občas, ale počas celého svojho života. K tomu sú však potrebné dary Ducha Svätého, ktoré nám umožnia dobre obstáť v skúškach a pokušeniach. Jedine s nimi neopustíme cestu spásy, vedúcu do kráľovstva nebeského. Prosme teda Hospodina o pomoc v našom konaní i v našom myslení, aby keď príde Ježiš vo svojej sláve, našiel nás ako verných sluhov bdieť.