Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 27. novembra 2003

Nechystaj nič zlého proti svojmu blížnemu, ktorý s dôverou býva u teba. Horlivosť. Keď dostanú deti nejaký darček, chcú sa s ním pochváliť čo viacerým ľuďom. Majú veľkú radosť, preto sa každému chvália, čo dostali. Chválime sa a využívame i my duchovné dary, ktoré sme dostali od Pána Boha? Každého z nás Pán Boh obdaroval nejakou schopnosťou, každý sme dostali od Neho nejakú tú hrivnu. Jedni viacej a jedni menej. Nie je však dôležité, koľko som tých hrivien dostal, dôležité je, ako ich využívam. Aby sme neboli ako ten, čo zverenú hrivnu zakopal a nepoužil ju pre rozmnoženie majetku svojho pána. Pán Boh i nám pre zveľadenie a rozhojnenie Svojho kráľovstva dáva mnohé dary. Využívame ich správnym spôsobom, na rozkvet Kristovej cirkvi a našich zborov? Je len na nás, aby sme pomáhali našim bratom a sestrám objavovať v nich ich dary. Keď sa cítia nevyužití alebo nepotrební. Túžbou každého z nás je, aby sme všetci spoločne s darmi, ktoré od Boha máme, budovali Jeho kráľovstvo a privádzali k Nemu stále nových, Kristom vykúpených kajúcich hriešnikov.