Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 07. decembra 2003

Keď sa navrátiš k Hospodinu, svojmu Bohu, vtedy zmení tvoj údel, zmiluje sa nad tebou. Pán je vždy blízko. Zvykneme hovoriť, že sú určité hranice trpezlivosti. Tento text Písma spomína takúto hranicu: až do príchodu Pánovho. Túto hranicu neraz násilne skracujeme, najmä ak súženie či nespravodlivosť dosiahne neobvyklé rozmery. Chceme tak vziať spravodlivosť do vlastných rúk, skúšky viery a totálne spoľahnutie sa na Boha obchádzame. Netrpezlivosť, ak v nás vyhrá, dosiahne presne ten efekt, ako dosiahne Pokušiteľ, ktorému neodoláme v pokušení. Netrpezlivý brat či sestra prepadne samospravodlivosti a. – – Najnebezpečnejšia netrpezlivosť šarapatí, zdá sa, v duchovnej práci a v duchovnom raste. Ty si ešte neprijal dar jazykov? Ty si sa ešte úplne neoddal Pánovi? Ty si ešte neprijal krst Ducha Svätého? Sú to netrpezlivé otázky netrpezlivých kresťanov, keď sa, žiaľ, nevedia v dôvere spoľahnúť na moc a suverenitu Ducha Božieho. Pritom hranica trpezlivosti je podľa Písma stanovená len jedna: príchod Pána! A roľník, čo poťahuje úrodu za klíčky zo zeme, ten sotva dostane pochvalu od Pána.