Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 11. decembra 2003

Odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce mäsité, aby chodili podľa mojich ustanovení a aby zachovávali moje nariadenia a plnili ich. Ako hynie život bez vody, tak hynie duchovný život bez Božieho Ducha. Hospodin zasľubuje, že On mocou svojho Ducha dá aj v zemi skúšok a beznádeje, kde je iba duchovná vyprahnutá step a uschnutá tráva, povstať novému ľudu. Tak, ako voda spôsobí zmenu na spustnutej zemi, tak ju spôsobí aj Hospodinov Duch medzi duchovne vyprahnutými Izraelcami, ale aj medzi ostatnými národmi. Toto Božie zasľúbenie v plnosti vykonal Boh skrze svojho Syna Pána Ježiša. On zoslal svojho Ducha na Židov i pohanov, aby všetci uverili, že Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Prosme v modlitbe, aby Boží Duch vzkriesil vo všetkých ľuďoch, v cirkvi i mimo nej túžbu žiť s Bohom, skrze Neho a pre Neho.