Slovak Czech English German Polish

Piatok, 12. decembra 2003

Hospodin vyslobodzuje väzňov. Hospodin je prvý aj posledný. On je počiatok aj koniec. Je alfou aj omegou. On mal prvé slovo a bude mať aj posledné. Biblia sa na život nepozerá ako na nejaký kolobeh narodenia a umierania. Biblia nám ukazuje, že život je neustále putovanie, smerovanie k určitému, Bohom stanovenému cieľu. A tým cieľom je večnosť, v ktorej nám Boh skrze svojho Syna, Pána Ježiša, pripravil miesto. Poznávame teda, že okrem Hospodina niet iného Boha. On stvoril veky, svet i Teba. Keď teda vieme, že toto všetko je Božím stvorením, môžeme byť oslobodení od povier, horoskopov, akéhosi osudu, ale aj predpovedí sektárov o budúcnosti a konci sveta. Sme Božím stvorením a toto nám dáva výsadu byť slobodnými Božími deťmi. Božia výzva, aby sme sa neľakali a nedesili, nás nabáda k dôvere, že Hospodin aj splní, čo ohlásil. On poslal svojho Syna na svet, aby svet vykúpil. A Pán Ježiš poslal svojho Ducha, aby sme mali radcu i pomocníka. Prosme v modlitbe Pána Boha o naplnenie dôverou, že On je neustále s nami.