Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 01. januára 2004

Hospodin, tvoj Boh, je milosrdný Boh, neopustí ťa, ani ťa nezahubí. Načo sme na svete? Jakub napísal svoj list „dvanástim kmeňom v diaspore.“ Sú to príslušníci izraelského národa, ktorí žili roztrúsení po celom vtedy známom svete. A to je jedna z vecí, ktorá nás oslovuje. Tento list je adresovaný nám, veriacim v Pána Ježiša Krista. Na pokyn Boží žijeme uprostred sveta, ktorý v Pána Ježiša Krista neverí a nevyznáva Ho ako svojho Pána. Jakubov list nás oslovuje v troch veciach. - Kresťania žijú uprostred tohto sveta v menšine. Pokušenie je o to väčšie. Preto sa potrebujeme starať o svoju vieru, o svoj vzťah k Pánu Bohu. Preto čítame: „S tichosťou prijímajte vštepované slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše“ (Jk 1,21). Preto je správne, že sme i dnes otvorili svoje Biblie a zahĺbili sa do počúvania Božieho slova. Kresťan žije každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. - Jakub nás povzbudzuje nepripodobňovať sa tomuto svetu, ale podriadiť sa Božej vôli. Pán Ježiš Kristus, Boží Syn, má dnes meniny. On nás učí modliť sa: „Otče náš... buď vôľa Tvoja!“ Vždy (aj tento rok) platí, že „len dobrý údel a dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, u ktorého nieto premeny ani zatienenia pre odvrátenie sa“ (Jk 1,17). Je pre nás veľmi dôležité konať vždy v zhode s Božou vôľou. Kto presadzuje svoju vôľu, veľmi rýchlo zaprie Pána Boha. - A konečne nás Jakub napomína: „Kto vie dobre činiť a nečiní, hriech má.“ Apoštol Pavol to povedal takto: „Nebuďte múdri len pre seba“. A to je výzva k svedectvu o zjavenej Božej láske, o Pánovi Ježišovi Kristovi. V diaspore sme preto, aby celý svet videl a uveril vo Svetlo, ktoré prišlo na svet.