Slovak Czech English German Polish

Utorok, 13. januára 2004

Keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť - znie výrok Hospodinov. Dohodneme sa? Iste ste počuli slovo “atomizácia”. Je vo vašom cirkevnom zbore. Nastáva napríklad pri voľbe funkcionárov a podobne. Zbor rozkladaný, trieštený na malé čiastočky. Žiaľ, vyskytuje sa to aj v Cirkvi, a nielen v tej našej. V dnešnom úryvku sme to počuli naplno, a je nám z toho smutno. Smutnejšie, keď sa to vyskytuje dnes tu a tam s požiadavkou skupiny (sekty) nadobudnúť dokonca “právnu subjektivitu” a mať svojho predsedu, tajomníka, funkcionára... Nebolo to a vari nikdy nebude z moci Božej milosti! To je len od zlého. Ak sa vyskytuje atomizácia alebo začínajú jej náznaky, túžby po “samostatnosti“ a byť iní, než sú “tamtí”, pričiň sa o jej likvidáciu! Sme predsa posvätení v Kristovi Ježišovi, teda tí istí. A najmä si uvedomme, že Trojjediný Pán Boh nás pri krste svätom prijal za svoje deti. Patríme Mu takí, akí sme a za nás takých, akí sme, zomrel Ježiš a Kristus vstal z mŕtvych, aby nám umožnil žiť v jednote a v dokazovaní viery činnej skrze lásku a v očakávaní Kristovho príchodu. Nám ako členom Cirkvi zasľúbil svoj druhý príchod, nie roztriešteným. Preto každý nábeh na delenie likviduj slovami a príkladom! Aj to je dnes naša misia! Prichádzajúci Kristus chce, aby sme Ho vítali v “jednote viery zhromaždení”.