Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 15. januára 2004

Ajhľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachraňovať, a Jeho ucho nie je tak nedoslýchavé, aby nepočulo. Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom! Naše povolanie. Vzdelanie, múdrosť, šikovnosť ako predpoklady úspechu, pochvaly, chvály. Dnes v určitom zmysle zákonitosť. Koľkí sa v tom samozrejme pohybujeme? Sme vzdelaní, máme dostatok príčin chváliť sa i byť pochválení. – Má Boh niečo proti tomu? Chce nás Biblia, dnes čítaná perikopa zastaviť v štúdiu, v získavaní múdrosti, vzdelania? Ani nachvíľu! Počúvaš túto perikopu s titulmi pred menom i za menom, iný bez titulov, ako “jednoduchý” kresťan. Každý smie čítať biblický text tak, akoby patril jemu, lebo pred Bohom, najmä, čo sa týka príslušnosti k Nemu a k Cirkvi, nikto nemá prednosť podľa výšky vzdelania. Boh si nás nevyvolil na základe nášho vysvedčenia zo školy. Ale ostal by každý smiešny, keby tvrdil, že Boh, že Biblia nepožaduje vlastné myslenie, rozmýšľanie, rozhodovanie sa. Členovia cirkevného zboru v Korinte boli jednoduchí ľudia a čo sa týka vzdelania neučení otroci. A Boh si ich v Kristovi vyvolil, prijal ich do svojej Cirkvi. Nie preto, že nemali vysvedčenia zo školy. Boh v Kristovi uplatnil svoju múdrosť, sklonil sa k ľuďom, dal im zvestovať svoje slovo a v ňom posolstvo o odpustení hriechov a o spáse. Hľa: najväčší zdroj múdrosti je na duchovnom poli! Len z tohto zdroja každý v krste svätom prijatý do spoločenstva Božieho ľudu denne čerpá istoty, múdrosť a radosť. V tom je namieste chvála! Z celého srdca spievaj: „Chvála Tebe Bože náš...!“