Slovak Czech English German Polish

Piatok, 16. januára 2004

Nepokradneš Jedine Ježiš Kristus. Apoštol Pavol na misijných cestách, najmä v Korinte ako Kristov otrok, Boží posol vysvetľuje, čo je múdrosť a čo bláznovstvo. Ale opäť ide o duchovné pole. Na tomto poli apoštol (poznal nielen vtedajšiu poéziu, filozofiu a ďalšiu “múdrosť sveta”) sa stal dokladom Božieho hodnotenia toho, čo je múdrosť a čo bláznovstvo. Dokladoval to verejne, formou kázania. Zvestovaním posolstva Evanjelia potvrdzoval pravdu, že Evanjelium sa nezakladá na ľudskej múdrosti, šikovnosti, vypočítavosti, či prefíkanosti a že to v žiadnom prípade neznamená, že je bez zmyslu. Apoštol bez rečníckych efektov priam kričí, že v Evanjeliu je najväčší zdroj múdrosti. To chápu a tým sa chvália len tí, ktorí uverili v Krista a dali sa do služieb Ukrižovaného a Vzkrieseného. V Korinte ich viedol Pavol, dnes je to každý z nás vo svojom cirkevnom zbore v rámci našej drahej ECAV ako jej súčasti. To je obsah zvesti, kázania. V nedeľu opäť pôjdeme na služby Božie a budeme počúvať Božiu múdrosť. Najmä vtedy, keď budú brat farár, či sestra farárka bez rečníckych efektov, no z plného srdca nadšene pokračovať v apoštolovej zvesti o Ježišovi ako o Kristovi a o nás ako o veriacich v Trojjediného Boha. A tu jednohlasne a jednomyseľne, ako jedným srdcom zopakujeme 9. verš dnešnej perikopy s radostnou vďakou Bohu, že aj nás obdaroval takouto požehnanou múdrosťou!