Slovak Czech English German Polish

Sobota, 17. januára 2004

Vy ste síce spáchali všetko toto zlo..., ale odstúp to odo mňa..., že by som sa prestal modliť za vás. Neprijali sme ducha sveta. Chváľme Pána Boha, že nás vo svojej milosti zachoval do posledného dňa tohto týždňa a že tento týždeň sme prežívali s apoštolským výkladom Božej múdrosti. Dnes počúvame Božiu múdrosť zvestovanú apoštolom, ako ju Boh pripravil a ponúkol. Zjavil ju nám veriacim v Krista a to Duchom. Na inom mieste sme prijali dôležitú múdrosť, že totiž naša viera pochádza z Ducha, pôsobením Ducha, zvestovaním, počúvaním a prijímaním Jeho slova, a tak poznávame Božiu spásu vykonanú v Kristovi. Boh vo svojej múdrosti postavil nemenný základ pre našu vieru v Neho a v Kristov kríž, ako aj v celý spôsob Jeho vykúpenia. V tomto Božom spôsobe nie je ani zrniečko ľudskej múdrosti. Duch nás vedie k poznaniu a prijatiu spásy. Nie ja, človek, nie v moje rozhodnutie “prvého januára” som sa rozhodol veriť. Ďakujme Bohu, že nepodliehame bludu ľudského pechorenia a chvastúnstva! Ďakujme Bohu, že z Jeho milosti prijímame Ducha, ktorý je z Neho a teda aj vierou v Neho, ktorú pôsobí, ponúka, dáva Duch Boží. Na to smieme v radosti vyznať “amen” a do ďalších dní zase len to isté: staň sa, Pane, pri nás a v nás to, čo vychádza z Tvojej múdrosti, to budeme počúvať a prijímať! V tom a taká nech ostáva naša aktivita. Potvrdíme ju aj zajtra – ak Boh dá života a zdravia! – osobnou účasťou a aktivitou na službách Božích!