Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 19. januára 2004

Jonatán sa vybral a odišiel k Dávidovi a dodal mu odvahu dôverou v Boha. Nažívajúc v láske buďme príkladom pre okolie. Apoštol Pavol sa v cirkevnom zbore v Korinte stretol so správaním, ktoré u kresťanov nemá miesto: sváry, žiarlivosť, delenie sa na skupinky, prívržencov toho či onoho kazateľa. Napomína ich, že sú málo duchovní, nedospelí v Kristovi, priveľmi telesní. Nie sme však takí istí neraz aj my, v našich cirkevných zboroch? Žijeme naozaj ako jedna veľká Božia rodina vzájomne v láske, pomoci, posluhujúc si každý tým duchovným darom, ktorý kto prijal? Nemáme sa pripodobňovať tomuto svetu, v ktorom sváry a nepokoje sú na dennom poriadku. V spoločenstve veriacich to má byť inak. Kristus má byť ten hlavný, rozhodujúci, na Ňom si máme postaviť svoj život - život jednotlivca i celého spoločenstva. Nezabúdajme, že máme byť príkladom pre okolitý svet a Božie slovo máme nielen počúvať, ale podľa neho aj žiť, spoliehajúc sa a dôverujúc Bohu, ktorý nám dal zákon, ktorý máme plniť. Tak, ako Izraelcom pri vstupe do Kanaánu zazneli slová napomenutia o dodržiavaní Božích prikázaní, tak zaznievajú i nám, dnešným kresťanom: “Zachovávajte ich a plňte, lebo to bude vašou múdrosťou a rozumnosťou v očiach národov, ktoré počujú všetky tieto ustanovenia a povedia si: Naozaj múdry a rozumný je tento veľký národ.” 5.Mojžišova 4,5