Slovak Czech English German Polish

Utorok, 20. januára 2004

Hospodin počul moje úpenie, Hospodin prijal moju modlitbu Požehnanie prichádza od Pána Boha. Pán Boh vidí našu prácu, ktorú konáme vo svojom cirkevnom zbore a nezabudne odmeniť nikoho, kto v Jeho službe stojí verne. To, ako fungujú naše cirkevné zbory, ako v nich pulzuje cirkevno-zborový život, však nie je len naša ľudská zásluha. Preto by sme nikdy nemali upadnúť do pýchy, ale byť vždy pokorní Boží služobníci. Tí, ktorí si uvedomujú, že predovšetkým Boh je Ten, ktorý pôsobí a dáva rast. My sa máme namáhať a snažiť pracovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, dať svoje schopnosti do služby Pánovi, ale výsledok nášho snaženia nezávisí len od nás. K nášmu snaženiu musí byť pridané Božie požehnanie. Nato, aby rozsievané slovo našlo ochotných poslucháčov, ktorí ho prijmú do svojho srdca a vo viere budú rásť, k tomu nestačí len naša ľudská námaha. Bez Božieho požehnania sú naše ľudské snaženia márne. O toto požehnanie treba prosiť. Vysielať úprimné a pokorné prosby k Bohu, v ktorého rukách je náš život i napredovanie aj rast našich cirkevných zborov. Prosme Ho, aby požehnával všetko to, čo v nich konáme, aby rástli Bohu na česť a slávu Jeho svätého mena.