Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 22. januára 2004

Poďme prosiť Hospodina o priazeň a hľadať Hospodina mocností! Pôjdem aj ja! Bohu patrí naša vďaka a chvála. Apoštol Pavol bojuje proti pýche, namyslenosti na ľudskú múdrosť. Práve mudrlanti tohto sveta, ktorí si o sebe veľa myslia, sú Bohu na smiech. Múdrosť založená na človeku je pochabosťou. Pravá múdrosť je od Boha a je pokorná. Už veľký kráľ Šalamún v knihe Prísloví napísal: “Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.” (9,10) Kto chce byť naozaj múdry pred Bohom, musí prijať “bláznovstvo kríža”. To určuje za Pána nášho života i cirkvi Ježiša Krista. Jemu patríme a keď sa už chceme chváliť, tak Ním a dielom spásy, ktoré pre nás vykonal. Nie ľuďmi, ktorí majú svoje chyby, nedostatky a ak aj majú svoje kvality, schopnosti, je to dar od Boha a Darcovi patrí vďaka a chvála. Veď napokon všetko je naše a stvorené pre nás, k nášmu úžitku. Či už sa jedná o ľudí, kazateľov, ktorí nám v zboroch slúžia, či o veci prítomné, či budúce, všetko je tu pre nás. A my zas nie sme svoji, ale patríme Kristovi a On Bohu. Preto Boha oslavujme a Jemu česť vzdávajme!